java使用jxl读取excel数据时特殊符号处理

使用JXL读取Excel中数据时,如果Excel中的单元格中有M1.5×6这样的值时,读取数据时,不能识别×,或者为乱码(?)。
未处理之前代码:

1
2
Workbook modelBook = Workbook.getWorkbook(input);
Sheet sheet = modelBook.getSheet(0);

处理之后的代码:

1
2
3
4
5
WorkbookSettings setting = new WorkbookSettings();
Locale locale = new Locale("zh","CN");
setting.setLocale(locale);
setting.setEncoding("ISO-8859-1");
Workbook modelBook = Workbook.getWorkbook(input,setting);

注:处理之后的代码片段中前4行代码段,用来解决乱码问题!